Sun, 18 Apr 2021 14:05:56 UTC

Information for build foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269

ID1361931
Package Namefoobillard
Version3.0a
Release32.module_f30+5984+9ab93269
Epoch
Sourcegit+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard#16040bd82254f8fb4164a0381917baf2373cfd4a
SummaryOpenGL billard game
DescriptionFooBillard is an attempt to create a free OpenGL-billard for Linux. FooBillard is still under development but the main physics is implemented.
Built bymbs/mbs.fedoraproject.org
State complete
Volume DEFAULT
StartedWed, 21 Aug 2019 15:26:27 UTC
CompletedWed, 21 Aug 2019 15:43:26 UTC
Taskbuild (module-foobillard-master-3020190821151540-f1d02342, /rpms/foobillard:16040bd82254f8fb4164a0381917baf2373cfd4a)
Extra{'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard?#16040bd82254f8fb4164a0381917baf2373cfd4a'}}
Tags
module-foobillard-master-3020190821151540-f1d02342
module-foobillard-master-3020190821151540-f1d02342-build
RPMs
src
foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.src.rpm (info) (download)
aarch64
foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.aarch64.rpm (info) (download)
armv7hl
foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.armv7hl.rpm (info) (download)
i686
foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.i686.rpm (info) (download)
ppc64le
foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.ppc64le.rpm (info) (download)
s390x
foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.s390x.rpm (info) (download)
x86_64
foobillard-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f30+5984+9ab93269.x86_64.rpm (info) (download)
Logs
x86_64
build.log
root.log
state.log
hw_info.log
mock_output.log
ppc64le
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
aarch64
state.log
build.log
root.log
hw_info.log
mock_output.log
i686
build.log
root.log
hw_info.log
state.log
mock_output.log
s390x
root.log
hw_info.log
build.log
state.log
mock_output.log
armv7hl
build.log
state.log
hw_info.log
root.log
mock_output.log
Changelog * Thu Jul 25 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-32 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_31_Mass_Rebuild * Thu Jan 31 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-31 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_30_Mass_Rebuild * Fri Jul 13 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-30 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_29_Mass_Rebuild * Wed Feb 07 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-29 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_28_Mass_Rebuild